Θεσμικό Πλαίσιο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019 με την υπ’ αρ. 4/19-2-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» (ICU Follow – up Care Lab) στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού (ΦΕΚ 1135/τ. Β’/05-04-2019). Με την υπ’ αρ. 19/30-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης και Εσωτερικού Κανονισμού του Εργαστηρίου με τίτλο: «ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών (ΜΜΠΑ)» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 6305/τ. Β’/30-12-2021).

Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», του Νόμου  4957/ 2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξει όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και του “Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας” των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.