Διδακτορικές Σπουδές

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ερευνητικού ‘Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών’ συντονίζουν και συμμετέχουν στην παρακολούθηση Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο πλαίσιο των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διέπονται από τις κείμενες διατάξεις του σχετικού Κανονισμού και του Νόμου 4957/ 2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και υπάγονται σε κάποιο από τα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συζητήσουν ιδέες και προτάσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε κάποιο θεματικό πεδίο του Εργαστηρίου μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή Δρ. Δημήτριο Παπαγεωργίου dpapa@uniwa.gr.