Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ερευνητικού “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” συντονίζουν και συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, διάρκειας 4 ετών, παρέχει στους αποφοίτους την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικά με την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και του εύρους των αναγκών της προαγωγής, προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασης της υγείας των πολιτών, στο σύγχρονο σύστημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε ατόμου καθώς και τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής.