Διοίκηση

Το Ερευνητικό «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών» διευθύνεται από τον Καθηγητή Δημήτριο Παπαγεωργίου, μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Παθολογικής – Χειρουργικής Νοσηλευτικής Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος διορίσθηκε ύστερα από την σχετική διαδικασία εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών, (ΜΜΠΑ)» (ΦΕΚ 436/τ’ Υ.Ο.Δ.Δ./11-07-2019) και (ΦΕΚ 403/18-05-2022)

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

1. Συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού – μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

2. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

3. Μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

4. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

5. Εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.

6. Μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου.

7. Μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

8. Μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

9. Εισήγηση στον Τομέα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών.

10. Υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά έχει την ευθύνη για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.