Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ερευνητικού “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” συντονίζουν και συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πέντε (5) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και δυο (2) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  1. ΠΜΣ Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών

  2. ΠΜΣ Νευρολογικά Νοσήματα – Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις

  3. ΠΜΣ Διαχείριση Χρονίων Νοσημάτων

  4. ΠΜΣ Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική της Δημόσιας Υγείας

  5. ΠΜΣ Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

  6. ΠΜΣ ΜΕΘ

  7. ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα