Εσωτερικός Κανονισμός & Ειδικός κανονισμός λειτουργίας των επιμέρους μονάδων

Εσωτερικός κανονισμός

Ο εσωτερικός κανονισμός του ερευνητικού “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” τροποποιήθηκε και περιλαμβάνεται εκ νέου στο ΦΕΚ 6305/τ.Β’/30-12-2021.

Το ερευνητικό εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον “Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας” των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Ειδικός κανονισμός λειτουργίας των επιμέρους μονάδων

Στο «Εργαστήριο ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών» (ΜΜΠΑ) λειτουργούν δυο (2) χώροι – γραφεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες του ερευνητικού εργαστηρίου. Συγκεκριμένα:

 

Α. Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Το γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών στελεχώνεται από τον Διευθυντή και τα μέλη ΔΕΠ του «Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών». Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, στο Κ13.202 και οι αρμοδιότητές του είναι:

1. η τήρηση των βιβλίων του Εργαστηρίου

2. η τήρηση του αρχείου του Εργαστηρίου

3. η υποστήριξη και αρωγή του Εργαστηρίου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του (εκπαιδευτικές, ερευνητικές).

 

Β. Γραφείο Νοσηλευτικού και Ερευνητικού έργου

 

Το γραφείο Νοσηλευτικού και Ερευνητικού έργου αποτελεί εποπτευόμενη μονάδα του «Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών». Η έδρα του γραφείου βρίσκεται στο Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. και οι αρμοδιότητές του αφορούν στην μετανοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών (follow up) που έχουν νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αναλυτικότερα:

 

1. Υπεύθυνος για τη γενικότερη λειτουργία του είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ και ακόμη 1 μέλος ΔΕΠ, ορισμένα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής.

 

2. Στελεχώνεται από:

· μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο προσωπικό του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ,

· πρόωρους ερευνητές χωρίς διδακτορικό και < 4 έτη ερευνητική δραστηριότητα,

· έμπειρους ερευνητές με διδακτορικό και > 4 έτη ερευνητική δραστηριότητα και,

· ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ.

 

Επισημαίνεται ότι, κάθε συνεργάτης – μέλος του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ, θα πράττει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624 του 2019 (ΦΕΚ 137/ τ. Α’/ 29-08-2019) και συγκεκριμένα όπως ορίζουν τα άρθρα 38 (Περί Ποινικών Κυρώσεων), 51 (Περί Εμπιστευτικότητας) και 62 (Περί Ασφάλειας Επεξεργασίας), με τον Ποινικό Κώδικα όπως ορίζεται από το άρθρο 370 (Περί Απόρρητου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και 371 (Περί Παραβίασης Επαγγελματικής Εχεμύθειας) και, με το Σύνταγμα της Ελλάδος (ΦΕΚ Α 211/24.12.2019) και συγκεκριμένα όπως ορίζει το άρθρο 19 (Περί Απορρήτου Επιστολών ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, ανά πάσα στιγμή, καταπάτηση των διατάξεων, διαγράφεται άμεσα από μέλος του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ και αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη έναντι του νόμου.

 

3. Το γραφείο Νοσηλευτικού και Ερευνητικού έργου λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ. Ειδικότερα, οι ώρες λειτουργίας καθορίζονται σε 08.00 – 15.00 για την χρήση των εγκαταστάσεων του γραφείου Νοσηλευτικού και Ερευνητικού έργου. Δύναται η χρήση των υπηρεσιών του γραφείου εκτός του προαναφερόμενου ωραρίου με έγκριση του Διευθυντή του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ.

 

4. Οι εργασίες του γραφείου Νοσηλευτικού και Ερευνητικού έργου αφορούν πρωτίστως την κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε θέματα που αφορούν την μετανοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών (follow up) που έχουν νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Έπονται:

α) η κάλυψη ερευνητικών αναγκών του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ,

β) η προαγωγή των ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά

πεδία εξειδίκευσης (ιατροί, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.λ.π.),

γ) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών αναγκών που αφορούν στα μαθήματα της Εντατικής Νοσηλευτικής, Καρδιολογικής και Καρδιοχειρουργικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικής Αναπνευστικών Νοσημάτων και των σχετιζόμενων με αυτά πεδίων και,

δ) η υποστήριξη μεταπτυχιακής, διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

 

Λοιπές διατάξεις

1. Το συνεργαζόμενο μέλος δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του προς τον Διευθυντή του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ, να αναστείλει την συνεργασία. Η μέγιστη διάρκεια της διακοπής της συνεργασίας δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αναστολή συνεργασίας χορηγείται σε περίπτωση (i) σοβαρών λόγων υγείας, (ii) εγκυμοσύνης, (iii) στράτευσης ή (iv) άλλων σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λόγων.

2. Το συνεργαζόμενο μέλος δύναται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του προς τον Διευθυντή του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ, να αιτηθεί τη διαγραφή του από το Μητρώο των ενεργών μελών του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ και να παραλάβει Πιστοποιητικό Διαγραφής.

3. Σε περίπτωση που έχει ήδη δοθεί στον αιτούντα διαγραφή από το Μητρώο των ενεργών μελών του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ, Βεβαίωση Μέλους Εργαστηρίου ΜΜΠΑ, η Γραμματεία του Εργαστηρίου ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, απευθύνει γραπτό μήνυμα στον αιτούντα για τη δέσμευση του με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στη Γραμματεία του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ, ότι θα την αποσύρει.

4. Η συμπλήρωση, η τροποποίηση ή και αναθεώρηση του παρόντος ειδικού κανονισμού λειτουργίας των επιμέρους μονάδων του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης του Εργαστηρίου ΜΜΠΑ.

5. Ο παρόν ειδικός κανονισμός λειτουργίας των επιμέρους μονάδων του Εργαστηρίου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ψήφισής του (02/02/2022).