Διδασκαλία

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ερευνητικού “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” συντονίζουν και συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση  Προγραμμάτων  και των τριών κύκλων Σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), όπως επίσης και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Εξειδίκευσης, τόσο του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όσο και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.