Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα περιλαμβάνει τις οργανωτικές δομές του “Εργαστηρίου ΜΕΘ – Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών” με ευκρινείς γραμμές ευθύνης, περιγράφοντας την θέση κάθε οργανωτικής δομής μέσα στο Εργαστήριο καθώς και τη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών δομών.