Τομείς δραστηριότητας & Ερευνητικά πεδία

Τομείς δραστηριότητας:

 • Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
 • Συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία.
 • Παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 • Προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
 • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την προώθηση της γνώσης και έρευνας που εμπίπτει στα επιστημονικά αντικείμενα, την επιμόρφωση, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

 

Ερευνητικά πεδία:

 • Εκτίμηση ποιότητας ζωής μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ.
 • Λειτουργικός έλεγχος των πνευμόνων.
 • Καρδιολογικός έλεγχος.
 • Έρευνα στην πληροφορική της υγείας & ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
 • Εκτίμηση κινητικών προβλημάτων.
 • Προσδιορισμός ψυχολογικών επιπτώσεων, γνωσιακών διαταραχών & μετατραυματικού stress.
 • Εκτίμηση διατροφής.
 • Διερεύνηση πολυφαρμακίας.
 • Διερεύνηση επιπτώσεων στην οικογένεια των ασθενών.
 • Αξιολόγηση της χρήσης και του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο.
 • Εκπαίδευση της οικογένειας του ασθενή σε θέματα φροντίδας (τραχειοστομία, εντερική σίτιση κλπ)
 • Εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσηλευτικά Τμήματα που φροντίζουν ασθενείς μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ.
 • Διερεύνηση της εμπειρίας του ασθενή και της οικογένειας στη ΜΕΘ.
 • Μελέτη επιπτώσεων καρδιακής ανακοπής στους επιζώντες ασθενείς ΜΕΘ.
 • Το σύνδρομο αδυναμίας (Frailty syndrome) σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ΜΕΘ.
 • Έλεγχος αποκατάστασης τραύματος και ελκών πίεσης.